GDPR

Privacyverklaring

Algemeen
De Belgische Raskatten Vereniging hierna in het kort BRKV genoemd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en wenst dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BRKV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven verder in
  deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact pagina op deze website gericht aan de ledenadministratie of schriftelijk naar: BRKV, Eindhoutseweg 822, 2440 Geel

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door BRKV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • ledenadministratie
 • registratie van katterij namen
 • registratie van individuele titels van katten in uw bezit
 • verzamelen van dekbewijzen
  • met gevens over de eigenaar van de poes
  • met gevenes over de eigenaar van de kater
 • stamboomaanvragen
  • uw eigen eigen gegevens
  • gegevens van de toekomstige eigenaar
 • Inschrijvingen van deelnemers aan de kattenshow
  • van leden
  • maar ook niet leden
 • het versturen van ons trimestrieel tijdschrift

Welke persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
en opslagen, verzamelen)en verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • naam, voornaam,
 • geboortedatum
 • adres,
 • telefoonnummer, faxnummer
 • e-mail
 • beroep,
 • HK nummer,
 • Katterijnaam;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
BRKV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt en maximaal 5 jaar na laatste gebruik worden bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens  van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BRKV van uw gegevens kennis kunnen nemen zoals de bestuursleden zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken enkel back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u dequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Eventueel kan de verwijdering van bepaalde gegevens evenwel u verhinderen nog langer als lid van de vereniging te blijven beschouwen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
BRKV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 augustus 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.